Kan'ichi Kurita

Lupin III: The First (2019) 1080p Poster

Lupin III: The First (2019) 1080p

Lupin III: The First (2019) Poster

Lupin III: The First (2019)

Lupin the Third: The Gravestone of Daisuke Jigen (2014) Poster

Lupin the Third: The Gravestone of Daisuke Jigen (2014)

Lupin the Third: The Gravestone of Daisuke Jigen (2014) 1080p Poster

Lupin the Third: The Gravestone of Daisuke Jigen (2014) 1080p

Lupin the Third: Daisuke Jigen's Gravestone (2014) 1080p Poster

Lupin the Third: Daisuke Jigen's Gravestone (2014) 1080p

Lupin III: Island of Assassins (1997) Poster

Lupin III: Island of Assassins (1997)

Lupin the Third: Walther P38 (1997) 1080p Poster

Lupin the Third: Walther P38 (1997) 1080p

Lupin the Third: Walther P38 (1997) Poster

Lupin the Third: Walther P38 (1997)

Lupin III: Farewell to Nostradamus (1995) 1080p Poster

Lupin III: Farewell to Nostradamus (1995) 1080p

Lupin III: Farewell to Nostradamus (1995) Poster

Lupin III: Farewell to Nostradamus (1995)